Afgangsprøver

Prøvefag i 9. klasse

Der fem bundne afgangsprøver i 9. klasse. Derudover udtrækkes der to prøver; én fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig eller mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik og idræt). Eleverne kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de frivillige valgfag.

Det fremgår af nedenstående tabel, hvilke fag eleverne skal og kan komme op i 9. klasse.

B: Bundne prøvefag, U: Prøvefag til udtræk, F: Frivillige prøvefag

Fag Skriftlig Mundtlig
Dansk B B
Matematik U B
Engelsk B U
Fysik/kemi B  
Tysk/fransk U/F U/F
Historie U  
Samfundsfag U  
Kristendomskundskab U  
Biologi   U
Geografi   U
Idræt U  
Håndarbejde F  
Sløjd F  
Madkundskab F  

 

Information om prøverne

Inden prøverne starter, får eleverne informationer om:

 • i hvilken periode og på hvilke tidspunkter prøverne ligger.
 • antal prøver og regler om hvordan fagene udtrækkes.
 • frister for tilmelding til prøver i 8. og 10. klasse og valgfag i 9. klasse.
 • hvis der er betingelser for at deltage i prøven, f.eks. hvis prøven kræver, at du skal aflevere en synopsis, dispositioner eller andet før prøven.
 • konsekvenser, hvis du udebliver fra en prøve.
 • hvad du skal gøre, hvis du ikke kan deltage i en prøve pga. sygdom.
 • hvilke hjælpemidler du må bruge ved de enkelte prøver.
 • hvornår en prøve er begyndt.
 • konsekvenser ved at komme for sent til en prøve.
 • konsekvenser ved at skaffe sig eller give uretmæssig hjælp, dvs. snyde.
 • konsekvenser ved at forstyrre under prøven.
 • særlig prøvevilkår, f.eks. tilladelse til forlænget tid.
 • fritagelse for at tage prøven.

Bedømmelse og censur

Når en elev skal have en karakter ved folkeskolens prøver, foretages bedømmelsen altid af mindst to personer; elevens faglærer og en censor.

Der foretages altid en individuel bedømmelse af elevens præstation.

Karakterfastsættelsen tager udgangspunkt i 7-trinsskalaen.

Hvis en elev udebliver fra prøven, har der ikke fundet en præstation sted, og man må derfor ikke bedømme eleven med karakteren -3. Eleven får ikke en karakter for prøven, og skolen skal i stedet ved de obligatoriske prøver notere ”Udeblevet” på afgangsbeviset og indkalde eleven til at aflægge en ny prøve snarest muligt.

Mere information

Du kan læse mere om afgangsprøverne i 9. klasse her:

Undervisningsministeriet (UVM)

EMU

Sygeeksamen